Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (SUO) to zajęcia, terapia  dla dziecii dorosłych świadczone przez specjalistów. Są to zajęcia dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, problemami emocjonalnymi, lękami, schizofrenią, mózgowym porażeniem dziecięcym itp.

O SUO wnioskuje się do Ośrodka Pomocy Społecznejinie jest wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności – jedynym potrzebnym dokumentem jest zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa o potrzebie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Aby uzyskać Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze niezbędna jest wizyta u psychiatry lub neurologa i otrzymanie od lekarza zaświadczenia o treści:

/ Imię i nazwisko / wymaga specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie / rodzaj terapii / w wymiarze / ilośc godzin / miesięcznie.

 

Jeżeli potrzebne jest kilka rodzajów terapii,lekarz wymienia je kolejno.

Następnie złożenie w MOPS pisemnego wniosku o przyznanie SUO ( nie ma specjalnego druku)wraz z zaświadczeniem.

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wywiadu wystawia decyzję o przyznaniu Specjalistycznych Usług Opiekuńczychi ewentualnej odpłatności za nie (najczęściej są to usługi darmowe lup płatne częściowo).

 

W ramach SUO można skorzystać  m.in. z terapii:
  • psychologicznej
  • pedagogicznej
  • ruchowej
  • Biofeedback
  • arteterapii
  • innych organizowanych zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Nasza kadra

Zajęcia są zaplanowane tak, aby w jak najlepszy sposób pomagać naszym podopiecznym.

Anna Sala

Koordynator do zajęć w ramach projektów oraz Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

Skip to content