Ośrodek Wsparcia Dziennego „Nasz Dom”

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziennego Nasz Dom jest miejscem  aktywizacji, wsparcia oraz zdobywania umiejętności – naszym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie sprawności potrzebnych do samodzielnego życia, funkcjonowania w społeczeństwie, a także pomoc w pokonywaniu codziennych trudności. Podczas pobytu w naszym Ośrodku uczestnicy mają możliwość integrowania się z innymi ludźmi, biorą także udział w różnorodnych zajęciach mających na celu rozwój i ograniczenie negatywnego wpływu choroby na życie. Obecnie Ośrodek dysponuje 25 miejscami i jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkałych na terenie powiatu wołowskiego. Jest domem typu A, B, oraz D.

TYP A – obejmuje osoby przewlekle psychicznie chore,

TYP B – osoby niepełnosprawne intelektualnie,

TYP D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W ramach udziału w zajęciach oferujemy następujące treningi:
 1. trening funkcjonowania w życiu codziennym:
  • trening higieny osobistej i dbałości o wygląd zewnętrzny,
  • trening kulinarny,
  • trening umiejętności praktycznych (pranie, prasowanie, krawiectwo, dziewiarstwo),
  • trening budżetowy,
  • trening umiejętności technicznych,
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych i trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 3. udział w terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, zajęcia ogrodnicze)
 4. udział w zajęciach edukacyjnych i treningach umysłu,
 5. zajęcia komputerowe,
 6. postępowanie fizjoterapeutyczne,
 7. wsparcie i pomoc psychologiczną,
 8. treningi EEG Biofeedback.
Ponadto Dom oferuje:
 1. Usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne (m.in.: pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu, spożywaniu posiłków, korzystaniu z toalety, myciu), dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
 2. Możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.
 3. Poradnictwo i pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz socjalną dla Uczestników oraz ich opiekunów i członków rodzin.
 4. Gorący posiłek.
 5. Miłą, rodzinną atmosferę oraz wsparcie, zrozumienie i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów. Poprzez świadczone usługi zapewniamy właściwe traktowanie, komunikację i relacje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, oparte na szacunku, partnerstwie, akceptacji, indywidualnym podejściu, poczuciu tożsamości, oraz tworzeniu warunków do szeroko rozumianego rozwoju. 

 

Procedura przyjęcia  do Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Nasz Dom” :

Każda osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć do korzystania z oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych w POWDz Nasz dom zobowiązana jest do posiadania następujących dokumentów:

 • wniosek o skierowanie do POWDz Nasz Dom oraz zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,
 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę / lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne wydane m.in. przez ZUS, KRUS itp.,
 • zaświadczenia o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (decyzje o wysokości renty/ emerytury, zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, itp.),
 • dokumentacja medyczna, w tym karty leczenia szpitalnego.

Nasza kadra

Podopiecznym Ośrodka zapewniamy opiekę i ciekawe zajęcia każdego dnia.

mgr Justyna Wrona

Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Nasz dom”

mgr Paulina Pietek-Gawron

Terapeuta w zespole Terapeutyczno-Aktywizującym Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Nasz Dom”

Paulina Popiel

Asystent osoby niepełnosprawnej w zespole Terapeutyczno-Aktywizującym Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Nasz Dom”

mgr Magdalena Naturalna

Terapeuta w zespole Terapeutyczno-Aktywizującym Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Nasz Dom”

Anna Spychała

Asystent osoby niepełnosprawnej w zespole Terapeutyczno-Aktywizującym Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Nasz Dom”

Maria Stocka

Terapeuta w zespole Terapeutyczno-Aktywizującym Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Nasz Dom”

Agnieszka Krakowska

Terapeuta w zespole Terapeutyczno-Aktywizującym Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Nasz Dom”

Skip to content